دسته بندی مطالب

نقد، رونمایی کتاب، انجمن ادبی بانوان

photo_2017-11-14_13-48-50

جلسه نقد و رونمایی کتاب در انجمن ادبی بانوان کاشان

۲۳ آبان ۱۳۹۶

جلسه نقد و رونمایی کتاب در انجمن ادبی بانوان کاشان با حضور سرکار خانم راضیه تجار برگزار شد.