دسته بندی مطالب

غزل، رباعی، دوبیتی، نیمایی،عشق و عرفان

محض بیرنگی

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

  مجموعه غزل، رباعی، دوبیتی و نیمایی های شاعراست که در کتابی ۲۱۲ صفحه ای گرد آمده اند، بخش عمده کتاب را غزل ها شکل داده اند که شامل ۱۳۰غزل است مجموعه در کنار تنوع قالب از تنوع مضمونی خوبی هم برخورداراست مضامینی چون، عشق و عرفان، اجتماعیات و موضوعات…