دسته بندی مطالب

كامران پارسي نژاد

کامران پارسی نژاد شیرازی

۸ اسفند ۱۳۹۴

پارسی نژاد، کامران دانش ­آموخته ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی. کارشناسی ارشد جامعه شناسی , دانشگاه پیام نور   کارنامک دبیر سرویس گروه ادب و هنر روزنامه ، کار شناس و سر گروه بخش داستان اداره کتاب حوزه داستان وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ، عضوهیت تحریریه مجله تخصصی اقلیم نقد،…