دسته بندی مطالب

کشتی،سانچی،نفت کش

ایران در سوگ دریادلان

۲۴ دی ۱۳۹۶

دریادلان وقتی بار سفر بستید یک دریا نگاه پشت سرتان بود. اما در میانه ی راه، آسمانی شدید و آب که مهریه مادر بود تطهیر کرد شما را و به مهمانی خدا برد و نگاه ما هم پر از شعله های آتش فروکش نکرد، آنقدر سوخت تا اشک دیدگان داغ…